هیات امناء موسسه و آسایشگاه خیریه فرشتگان فجر آسمانی: 

 

حاج مهدی نوری -

رئیس هیات امناء خیرین خیریه فرشتگان فجر اسمانی   
  


سید جمال الدین چاوشی -مدیر عامل موسسه -

خانم رقیه حسین زاده -

آقای علی عباسی -

خانم سمیرا قره داغی -

خانم ستاره عزیزی مطلق -

خانم مرضیه حسین زاده -

آقای یعقوب مهدوی -

خانم پریسا زمان -

خانم فرزانه طهماسبی -