مجموعه موسسه خیریه فرشتگان فجر آسمانی با بکار گیری خردمندانه منابع و کارشناسان مرتبط در زمینه های مختلف پس از عیادت و بررسی در خواست مراجعه کنندگان توسط کارشناس نسبت به تهیه گزارش اقدام نموده و سپس در جلسه کارشناسی موسسه مطرح و در صورت واجد شرایط بودن خانواده و همچنین مطابق با اهداف خیریه تحت نظارت موسسه برابر ضوابط و مقررات قانونی به نیازمندی آنان اقدام می نماید .

با عنایت به اینکه این خیریه هیچگونه اعتبار دولتی و .... ندارد ،لذا برای تحقیق اهداف خود توزیع صندوق صدقات را جزء راهکارهای جذب کمکهای مردمی قرار داده است . که در این مدت با کمک هیئت موسس و افراد خیر و جمع آوری صدقات ،اقدامات زیر را ارائه شده است :

 

1. شناسایی بیش از 300  خانواده نیازمند ، بد سرپرست وایتام در محدوده شهرستان و تشکیل پرونده برای آنان.

 

2. ارائه خدمت به 100 خانوار بصورت متناوب (نقدی و غیر نقدی) جمعا به ارزش 300/000/000ریال است .

 

3.برقراری حقوق ماهانه 25 نفر از کودکان ایتام

 

4. ارائه خدمت به 80 خانوار به طور ثابت (نقدی و غیر نقدی ) 100/000/000 ریال در ماه 

 

5. پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان هزینه درمان 

 

6. تهیه جهیزیه برای 6 نفر به ارزش 60/000/000 ریال 

 

7. ارائه 80 مورد خدمات مدد کاری ،روانشناسی و حقوق به خانواده ها 

 

8. پرداخت 60 مورد هزینه تحصیلی به ارزش 430/000/000 ریال

 

9. ساخت یک واحد سرویس بهداشتی ،خرید سه دستگاه آبگرمکن دیواری ،پنج عدد بخاری گازی و دو دستگاه یخچال به ارزش 120/000/000