تلاش بی وقفه برای کسب رضایت خداوند متعال وجلب کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین محترم با نیت خاص و عام در زمینه های حمایتی –اشتغال – درمانی – آموزش و توانمند سازی معلولین ایجاد استقلال افراد تحت پوشش می باشد.