موسسه خیریه فرشتگان فجر آسمانی از سال 1390 با مجوز رسمی سازمان بهزیستی استان تهران به شماره ثبت 28355 در شهرستان اسلامشهر فعالیت خود را آغاز کرده است. ظبق اساسنامه موسسه که متناسب با اهداف سازمان بهزیستی  استان تهران می باشد ،هدف حمایت از اقشار کم درآمد و نیازمند  بازتوانی و ارئه خدمات توانبخشی و ... به خانواده های تحت پوشش دراستان تهران  شهرستان اسلامشهر می باشد.