* رسیدگی به امور ایتام

* تامین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج

* رسیدگی به امور درمان افراد تحت پوشش

* کمک به امر مسکن افراد تحت پوشش

* ارائه خدمات به معلولین و سالمندان 

* کمک هزینه تحصیلی

* کمک به اشتغال برای افراد نیازمند و تحت پوشش

* مشاوره حقوقی (توسط کارشناسان مرتبط)