- ویزیت روزانه کلیه سالمندان توسط پزشک مرکز.

- برخورداری از فضای مناسب جهت معاینه پزشکی و مشاوره.

- وجود اتاق پذیرش.

- ترخیص موفق.

- چکاپ‌های دوره‌ای سالمندان مستقر.

- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کادر توانبخشی.

- چکاپ کامل اولیه شامل: آزمایشات جامع و تهیه نوار قلب در مرکز برای کلیه سالمندان در بدو ورود

- چکاپ دوره‌ای دندانپزشکی داخل مرکز.

- تشکیل پرونده مستقل پزشکی شامل کلیه اقدامات تخصصی جهت ارزیابی‌های اولیه، دوره‌ای، طراحی و انجام مداخلات تخصصی