- حضور کارشناس تغذیه و تعیین خط مشی کلی غذایی مرکز.

- تعیین برنامه غذایی بر اساس شرایط سالمندان در قالب رژیم‌های غذایی خاص همانند دیابتیک، پرپروتئین و…

- کنترل کیفیت و کمیت تغذیه سالمندان.

- حضور آشپزی ماهر و کارآزموده برای اجرای دستورات غذایی کارشناس تغذیه.

- وجود واحد مجهز و مجزای آشپزخانه.

- نظارت بر کیفیت و کمیت مواد اولیه غذایی شامل پروتئین، ویتامین و…

- وجود برنامه غذایی متنوع در چیدمان هفتگی.

- برنامه غذایی شامل سه وعده اصلی صبحانه، ناهار و شام با سبد غذایی کامل و دو میان وعده‌ی صبحانه و عصرانه سنتی.