- حضور کارشناسان روانشناسی و مددکاری در شیفت‌ها.

- تشکیل پرونده اولیه برای تعیین سطح شناخت، حافظه و… سالمند و تعیین اهداف درمانی و حمایتی.

- اقدامات و مداخلات دوره‌ای.

- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کلیه پرسنل در مورد سالمندان، محیط و خانواده‌های آنان.

- برگزاری جلسات توجیهی خصوصی برای خانواده‌های محترم در مورد شرایط سالمندان.

- برگزاری جلسات و کلاس‌های آموزشی مهارت زندگی و شاداب سازی برای سالمندان.

- برگزاری گروه درمانی.

- برگزاری موسیقی درمانی.

- پیگیری موارد مطرح شده از جانب سالمندان و خانواده‌های محترم.