درود بر قلب های مهربان

صبحتان نورانی به برکت صلوات

 

بــــراي خـــــــــانه ي

همســـايه ات هـم ، چــراغ

آرزو کـــن؛

 

قطعا حـــوالي خانـــه ات

روشـــن تر خــــــــواهد

شـــد...

 

 

 

لحظه لحظه هایتان خدایی